Maatregelen voor gezonde lucht in Nijmegen

Van onze redactie
14 juli 2020
Nijmegen voert meerdere zero-emissiezones in voor stadslogistiek. Oude brommers en scooters worden in delen van de stad verboden. Ook vervuilende schepen worden strenger aangepakt. In totaal worden er zo'n 30 maatregelen gepresenteerd om de luchtkwaliteit in de stad in de komende 10 jaar verder te verhogen en de gezondheid van inwoners te verbeteren.

In 2016 stelde de gemeenteraad een roetreductienorm vast van 40% minder uitstoot in 2022, om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Uit recente metingen blijkt dat Nijmegen die norm op een haar na gaat halen. Dat komt door lokale maatregelen van gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen zoals de landelijke verschoning van voertuigen op de weg. Met het doortrekken van een aantal maatregelen uit het vorige pakket en het instellen van aanvullende, nieuwe acties kan de lucht verder worden verschoond.

Geen algemene milieuzone dieselvoertuigen

Een veel besproken mogelijke maatregel uit het vorige luchtkwaliteitsplan was de invoering van een (stadsbrede) milieuzone. Na uitgebreid onderzoek is geconcludeerd dat een milieuzone voor dieselvoertuigen in de huidige Nijmeegse situatie te weinig bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De focus wordt daarom gelegd op andere maatregelen die nu steviger kunnen bijdragen aan het belang van schonere lucht. Een milieuzone is daarmee niet definitief van de baan. Als het nieuwe maatregelpakket onvoldoende kan worden uitgevoerd, zal een zone misschien alsnog nodig zijn.

Zero-emissiezones stadslogistiek

Er komen twee tot drie zero-emissiezones voor stadslogistiek. Bevoorrading van winkels mag dan alleen nog met elektrische voertuigen of transportmiddelen die geen uitstoot veroorzaken. Vanaf 2025 staat landelijke wet- en regelgeving toe dat de gemeente uitstootvrije gebieden voor bestelauto’s en vrachtverkeer aanwijst. Het college van B&W wil dat doen in het centrum tussen de singels en de Waal, in Hof van Holland (winkel- en woonhart Nijmegen-Noord) en mogelijk op de campus Heijendaal.

Milieuzone voor scooters en bromfietsen

Nijmegen wil vanaf 2025 ook een milieuzone voor brommers en snorfietsen van vóór 2011 invoeren. Die zone zal waarschijnlijk hetzelfde gebied zijn als de zero-emissiezone stadslogistiek in het centrum. Deze oude brommers en snorfietsen stoten heel veel schadelijke stoffen uit. Het gaat niet alleen om fijn stof, maar ook om kankerverwekkende stoffen als benzeen. Er zijn nog redelijk veel van deze oude brommers en snorfietsen in gebruik.

Schonere scheepvaart

Uit onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat de scheepvaart op de Waal verhoudingsgewijs een steeds grotere luchtvervuiler wordt in Nijmegen. Daarom wil de stad hier snel extra aandacht voor en gaat samen met Rotterdam, de toegang tot havenbekkens beperken voor vervuilende schepen. Met energiebedrijf ENGIE en haventransportbedrijf BCTN werkt de gemeente aan een Energy Transshipment Hub in de Nijmeegse haven voor elektrische schepen.

Overige maatregelen

Voorbeelden van andere maatregelen uit het pakket voor schonere lucht zijn het subsidiëren van schone voertuigen, het faciliteren voor duurzaam vervoer, minder en betere houtstook in de stad, aanscherping van uitstooteisen voor industrie, stimuleren van meer gebruik van fiets en OV en betere doorstroming van het autoverkeer.

Het maatregelprogramma wordt nog ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 

 


Dit bericht delen:

Advertenties