Versneld aan de slag met ontwikkelvisie Stationsgebied

Van onze redactie
2 mei 2020
Organisaties die gronden of panden hebben in het Stationsgebied en deze willen verkopen, moeten die voortaan eerst aan de gemeente Nijmegen te koop aanbieden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het gebied moet in de toekomst een kwaliteitsimpuls krijgen met de toevoeging van faciliteiten en woningen. Met het besluit tot vestiging van de zogeheten Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) wil de gemeente meer grip krijgen op de ontwikkeling van het gebied.
Dat is nodig om het huidige Stationsgebied te herontwikkelen naar een nieuw werk-woon-verblijfsgebied dat past bij de uitdagingen en kansen voor Nijmegen. De stad is aantrekkelijk om in te wonen en werken en groeit daardoor hard. Daarom bereiden we ons voor op een toename van gemiddeld 1.000 banen per jaar en de bouw van ongeveer 10.000 woningen tot 2030. Uitgangspunt is dat deze groei plaatsvindt binnen de bestaande grenzen van de stad. Dat betekent dat we op zoek moeten naar ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Een van de gebieden hiervoor is het Stationsgebied. Waar nu nog verouderde kantoorpanden staan, kan hier na renoveren en/of herontwikkelen een gebied komen waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is.
 
In juli neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit om het voorkeursrecht op grond van de Wvg voor dit gebied te vestigen. Het college heeft vooruitlopend hierop een voorlopig voorkeursrecht gevestigd, dat vanaf 30 april van kracht is. De Wvg is vaker toegepast, bijvoorbeeld in delen van de Waalsprong, het Waalfront en het stadscentrum en recent de Winkelsteeg. Het besluit betekent iets voor het verkopen van gronden en panden. Eigenaren worden door dit besluit bijvoorbeeld niet gedwongen te stoppen met een bedrijf.

Versneld actualiseren

De toekomstplannen voor het Stationsgebied zijn genoemd in de Ontwikkelingsvisie Nijmegen Centraal uit 2012 en in de ontwerp-Omgevingsvisie. De gemeente wil een geactualiseerde visie maken voor het Centrumgebied (waaronder het Stationsgebied). Omdat het Stationsgebied deel uitmaakt van de onlangs met het Rijk gesloten Woondeal, moet de gemeente snel aan de slag met de nieuwe visie. Daarbij wil de gemeente graag de bestaande bedrijven, instellingen en bewoners betrekken. In de komende periode gaat de gemeente tijdens verschillende bijeenkomsten en ontmoetingen in gesprek met verschillende stakeholders in het gebied.Door de coronacrisis kijkt de gemeente nu hoe dat moet worden vormgegeven.

Woondeal

De Woondeal is een uitgebreid ondersteuningspakket met mogelijkheden voor subsidie, soepelere regels en ondersteuning vanuit de rijksoverheid. Dit maakt het mogelijk sneller woningen te bouwen, waarvan de helft in de categorie ‘betaalbaar.’ De gemeente heeft het gebied nabij station Nijmegen voor de Woondeal aangewezen, omdat uit de ontwerp-Omgevingsvisie blijkt dat hier mogelijkheden zijn voor een goede mix tussen wonen en werken en omdat het gebied een impuls kan gebruiken. Om de regie op de ontwikkeling van het Stationsgebied te nemen, heeft het college het voorkeursrecht gevestigd.

Dit bericht delen:

Advertenties