Bodemverontreiniging Waalfront niet urgent

Mike Tomale
16 augustus 2019
Volgens directeur Wout van Hees van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront is de situatie voor wat betreft bodemverontreiniging aan Waalfront nu niet anders dan in 1996. Toch is er een nieuw verzoek ingediend tot herziening van het besluit Wet bodembescherming voor Havenweg 2.

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront bouwt nieuwe woningen op 6 verschillende deelgebieden. Op de Handelskade en in het project Koningsdaal wordt al volop gebouwd. In Nijmegen-West, tegen de Waalhaven aan, wordt het Waalkwartier gebouwd, een wijk met nieuwbouw en een promenade aan de Waal. Op deze locatie is momenteel het pand gevestigd van voormalig slachthuis Hilckmann, dat ten dele is gesloopt.

‘In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront is een studie verricht naar de historie en de actuele spreiding van de aanwezige bodemverontreiniging. Uit de studie zou blijken dat de begrenzing van de aanwezige bodemverontreiniging anders is dan in het besluit van 11 april 1996 is vastgelegd. De melder verzoekt aan het college van Burgemeester en Wethouders het rapport te beoordelen en de grenzen van het geval van bodemverontreiniging opnieuw vast te stellen.’ (citaat verzoek)

‘Dat er sprake is van verontreiniging in de grond, dat is een gegeven voor bijna heel Nijmegen’, legt Van Hees uit. ‘Er is ook geen sprake van een urgent geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor die onderdelen in de bodem waarbij het nodig is, dat er gesaneerd wordt om woningbouw mogelijk te maken omdat waarden worden overschreden, daar gebeurt dit ook. Het is vooral belangrijk hoe hier mee moet worden omgegaan en de situatie van de bodem moet bij nieuwbouw van woningen ‘op orde zijn’ en dus voldoen aan bepaalde normen die de wet stelt. Hier voldoen wij aan. Deze bekendmaking heeft betrekking op de uitbreiding van de begrenzing van ‘het geval’ waarbinnen op een gelijke manier met de verontreiniging en grond mag worden omgegaan. En dit is weer het gevolg van de sloop van het slachthuis op Havenweg 2, welke inmiddels is gestart en waarbij de bodemsituatie ook op orde moet worden gebracht voor woningbouw in de toekomst.’

Ernstig vervuild, niet urgent

Radboud Echten van de gemeentelijke afdeling Bureau Leefomgevingskwaliteit vertelt dat het om iets praktisch gaat. De grond van het Waalfront is na de Tweede Wereldoorlog opgehoogd met puin. Daarna heeft er bijna altijd industrie op gestaan. ‘Vooralsnog is er geen gevaar voor de volksgezondheid maar zodra er gebouwd gaat worden zou het dat wel kunnen zijn, vandaar dat de grond gesaneerd moet worden', legt Echten uit. ‘Schadelijke stoffen als zware metalen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) zijn in de grond aangetroffen. Het gaat dus om een ernstige verontreiniging die niet urgent is.’

Het eerder vastgestelde gebied en verontreiniging zijn al lang bekend. Het gebied dat eerst als ernstig verontreinigd was aangewezen, is volgens Echten hoogstwaarschijnlijk niet eens ernstig verontreinigd en een ander stuk gebied moet erbij worden getrokken. Daarvoor gaat de afdeling Bureau Leefomgevingskwaliteit intern kijken of het besluit kan worden aangepast zonder dat er opnieuw een besluit moet worden genomen.


Dit bericht delen:

Advertenties