Woningbouw in Nijmegen-Noord met oog voor de natuur

Van onze redactie
12 maart 2019
De gemeente Nijmegen heeft een plan opgesteld waarin natuur structureel meegenomen wordt in de bouwplannen voor de nieuwe woonwijken in de Waalsprong in Nijmegen-Noord. Daardoor kunnen de beschermde diersoorten in het gebied zich in stand houden en mogelijk zelfs uitbreiden.
Ook krijgen de nieuw te bouwen huizen ingebouwde nestruimten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit alles zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid en natuurbeleving. De gemeente gaat natuurorganisaties en bewoners vragen om mee te helpen bij de uitvoering van het plan. Dit zogenaamde Soortenmanagementplan van Nijmegen (SMP-N) streeft naar een duurzame instandhouding van in de Waalsprong voorkomende beschermde diersoorten. In het SMP-N zijn dat: steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, roek, rugstreeppad, grote modderkruiper en poelkikker. Met tellingen gaat de gemeente de ontwikkeling van de diersoorten bijhouden.

 

Landschappelijke zone

De gemeente richt de gevarieerde groengebieden rondom de woonwijken zo in dat de beschermde diersoorten zich er thuis voelen. Ook de niet beschermde soorten profiteren hiervan. De inrichting van deze groengebieden krijgt elementen uit het oorspronkelijke landschap: het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap van vóór de komst van de kassen rond 1960, onder andere met boomgaarden en knotwilgen. Deze zone heeft een ecologische verbinding met omringende groene gebieden.

Natuurinclusief bouwen

Wereldwijd en ook in Nederland neemt de natuurlijke rijkdom af. Onder andere door uitbreiding van de steden ten koste van het groen. Ook is er in nieuwbouw vaak weinig schuilplek meer voor dieren. Het is echter goed mogelijk om nieuwe stadsdelen zó te bouwen dat flora en fauna er een plek krijgen. Het is vooral een kwestie van de natuur meenemen in de plannen: ‘natuurinclusief bouwen’.

Voor alle nieuw te ontwikkelen gebieden in de Waalsprong krijgt vanaf 2020 elke woning met een tuin gemiddeld drie voorzieningen voor gierzwaluwen en drie voor huismussen. Per acht woningen komt een voorziening voor vleermuizen. Ook hoogbouw krijgt voorzieningen. De precieze aantallen hangen nog af van de ecologische mogelijkheden van de plek. Vaak kunnen loze ruimten van gebouwen gebruikt worden voor nestvoorzieningen, zoals onder de dakgoot en ingemetseld in de spouw.

Participatie

De rol van de bewoners en natuurorganisaties is van belang bij het vergroten van de natuurlijke rijkdom in de Waalsprong. Daarom zoekt de gemeente contact met natuurorganisaties om met hen te praten over hun eventuele rol bij het tellen van de diersoorten, beheer en educatie. Via de bestaande gemeentelijke initiatieven zoals Operatie Steenbreek worden bewoners gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen en ook geschikt te maken voor de dieren die bij hun huis voorkomen.

Grotere overlevingskans

Het Soortenmanagementplan van Nijmegen voor de Waalsprong is ontwikkeld in een pilot van de provincie Gelderland, waar drie andere Gelderse gemeenten in participeren. Een SMP heeft als voordeel, dat de gebiedsbrede aanpak een grotere overlevingskans van beschermde dieren oplevert. Bovendien is het efficiënter in planvorming, vergunning, handhaving en monitoring.


Dit bericht delen:

Advertenties