Rechtswinkel Nijmegen-Oost geeft juridisch advies over incassobureaus

Anna Cleuters
16 juni 2017
Maandelijks is bij Nieuws uit Nijmegen een artikel te lezen over een juridische kwestie, dat is geschreven door de Radboudstudenten die als vrijwilliger werkzaam zijn bij de Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Het artikel van deze maand gaat over incassobureaus.

Het zal u misschien eens overkomen zijn: de postbezorger is langs geweest, en op de deurmat treft u een brief van een incassobureau aan. In deze brief staat dat u een rekening niet betaald heeft en wordt verzocht het verschuldigde bedrag alsnog te betalen, evenals de bijkomende incassokosten. Misschien bedenkt u zich dat u inderdaad vergeten bent tijdig te betalen en doet u dit alsnog, om verdere kosten en ellende te voorkomen. Het kan echter ook dat u de factuur onterecht vindt en met enkele vragen blijft zitten. Mogen deze incassokosten zomaar geheven worden? Wat kan er gebeuren als u niet betaalt?

In dit artikel wordt ingegaan op de bevoegdheden van incassobureaus en de grenzen hieraan.

Incassobureau

Wanneer een schuldenaar een rekening niet tijdig betaalt, kan de schuldeiser ervoor kiezen een incassobureau in te schakelen. Het incassobureau zal dan in opdracht van de schuldeiser de schuld innen, waarbij extra kosten gerekend worden. In Nederland kan in principe iedereen een incassobureau beginnen: een dergelijke onderneming heeft geen wettelijke status en er zijn geen bijzondere vereisten voor oprichting. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de bevoegdheden die een incassobureau heeft.

U bent als consument niet direct incassokosten verschuldigd wanneer u een rekening niet betaalt. Er moet eerst een kosteloze aanmaning worden verstuurd, waarin u 14 dagen de tijd krijgt om alsnog tot betaling over te gaan. In deze aanmaning moet ook vermeld worden wat de gevolgen zijn als u niet betaalt, zoals de incassokosten die u dan verschuldigd bent.

Kosten

Een incassobureau moet zich houden aan dat wat wettelijk bepaald is ten aanzien van het soort kosten dat in rekening mag worden gebracht, en de maximale hoogte hiervan. Naast de incassokosten mogen geen andere bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, worden gerekend. De incassokosten bevatten namelijk al alle kosten die gemaakt moeten worden om uw betaling te innen. Het is wél toegestaan om rente over de factuur in rekening te brengen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de hoogte van de rekening. Over de eerste €2.500 van een openstaande rekening mogen de incassokosten maximaal 15% bedragen. Over de volgende €2.500 mag dit 10% zijn, over de volgende €5.000 5%, et cetera. Als u dus een rekening van €4.000 niet heeft betaald, mag het incassobureau maximaal €525 aan incassokosten rekenen. Er geldt een minimumbedrag van €40 voor incassokosten. Dit bedrag mag altijd gevraagd worden en is niet afhankelijk van de hoogte van de openstaande rekening. Ook als deze rekening slechts €200 bedraagt zijn incassokosten ter hoogte van €40 toegestaan. Het maakt in dat geval niet uit dat de kosten dan hoger zijn dan 15%.

Deurwaarder

Als u geen gehoor geeft aan het verzoek tot betaling, kan het incassobureau verschillende stappen ondernemen. Het incassobureau kan een gerechtelijke procedure starten, maar het is ook denkbaar dat u thuis wordt opgezocht. Het komt voor dat medewerkers van een incassobureau zich uitgeven voor deurwaarder in een poging de schuldenaar schrik aan te jagen. Als een deurwaarder uw huis wil betreden om wat dan ook te doen, heeft hij een officieel document nodig, een zogenaamde executoriale titel. Hij krijgt deze titel van een rechter, na een rechtszaak. Bovenaan de executoriale titel staan altijd de woorden ‘In de naam der Koning’. Als dit niet boven het document staat, is het geen executoriale titel. De deurwaarder mag dan geen beslag leggen en tot verkoop van goederen overgaan. Voordat een deurwaarder hiertoe over mag gaan moet hij de executoriale titel eerst officieel uitreiken. Het kan dus niet zo zijn dat er een executoriale titel is zonder dat u daarvan op de hoogte bent. Het incassobureau heeft dus geen enkel recht uw huis te betreden zonder titel, en daar mag u ze ook op wijzen. U hoeft niemand binnen te laten.

Wanneer u van mening bent dat onterecht een incassobureau ingeschakeld is, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een openstaande rekening, is het raadzaam dit in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan het incassobureau te laten weten. Verstuur een aangetekende brief waarin u aangeeft dat er geen openstaande rekening is. Voeg, zo mogelijk, bewijs daarvan toe (bijvoorbeeld screenshots, of kopieën). Ook wanneer de incassokosten te hoog zijn, kunt u hiertegen protesteren door middel van een aangetekende brief.

Klacht indienen

Als u het niet eens bent met de handelswijze van het incassobureau kunt u, wederom schriftelijk, een klacht indienen bij dit bureau. Voor incassobureaus die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso Ondernemingen (NVI) bestaat nog een mogelijkheid: de vereniging kent een klachtprocedure. Als u een geschil heeft met een van de aangesloten incassobureaus kunt u uw klacht hier indienen. Dit is mogelijk zodra het klachtenswaardige feit zich voordoet. U hoeft uw klacht dus niet eerst bij het incassobureau in te dienen.

Heeft u een brief van een incassobureau ontvangen? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van passend advies kunnen voorzien.

Marathonspreekuur

Op zaterdag 24 juni houdt Rechtswinkel Nijmegen-Oost van 10.00 uur tot 17.30 uur het jaarlijkse marathonspreekuur. Iedereen is dan welkom om langs te komen voor gratis juridisch advies.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen