Nieuw bestemmingsplan voor terrein voormalige Centrale Gelderland

Van onze redactie
21 november 2023

Om de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Centrale Gelderland mogelijk te maken vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen voor dit terrein.

De gemeente heeft hier samen met de Provincie Gelderland en ENGIE aan gewerkt. Ook zijn gemeente Beuningen, omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties betrokken. Het terrein is door zijn ligging en de al aanwezige energie infrastructuur klaar voor het op een duurzame manier opwekken van energie. Het wordt mogelijk om een nieuwe hybride elektriciteitscentrale te bouwen die klaar is voor elektriciteitsopwekking door een fossielvrije brandstof. Verder wordt er ruimte gemaakt voor duurzame initiatieven zoals waterstoftanken, aquathermie en batterijopslag en voor circulaire bedrijven die samen een keten vormen door gebruik van elkaars producten, energie infrastructuur e/o de waterverbondenheid. Het nieuwe bestemmingsplan is een belangrijke stap in de duurzaamheidsdoelstellingen van Nijmegen. De gemeenteraad neemt later een besluit over het bestemmingsplan.

Hybride elektriciteitscentrale
De gemeenteraad heeft op 2 november 2022 de motie aangenomen waarin de raad zich uitspreekt tegen de mogelijke bouw van een CO2 producerende centrale, zoals bijvoorbeeld een centrale gestookt op fossiel gas. In het nieuwe bestemmingsplan regels zijn opgenomen die voorschrijven dat een nieuw te bouwen elektriciteitscentrale hybride moet zijn. Een hybride elektriciteitscentrale werkt eerst op aardgas en zodra dit mogelijk is, op een fossielvrije brandstof zoals waterstofgas. Deze brandstof is op dit moment nog niet beschikbaar. Het Rijk geeft aan dat het terrein wordt aangesloten op het nieuwe netwerk dat hiervoor landelijk wordt aangelegd. Uiterlijk 2045 dient de hybride elektriciteitscentrale CO2-vrij te zijn.

Aandacht voor leefomgeving
Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat aandacht wordt gevraagd voor de milieueffecten op de leefomgeving. De nieuwe hybride elektriciteitscentrale is veel minder milieubelastend dan de kolencentrale die er jarenlang stond. Dit is onderbouwd met een Milieu Effect Rapportage. De ruimtelijke reservering voor een nieuwe hybride elektriciteitscentrale in combinatie met de ruimte die gemaakt wordt voor de nieuwe duurzame initiatieven en bedrijvigheid, vormen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en hebben een positief effect op de luchtkwaliteit. Het gaat dan om initiatieven zoals elektrificatie van bedrijven, scheepvaart en wegverkeer.

Een nieuwe hybride elektriciteitscentrale zal worden ingezet op de momenten dat er onvoldoende opwek is door zon of wind en draagt zo bij aan de voorzieningszekerheid en stabiliteit van de stroomlevering. De centrale draait alleen als dat nodig is.

Het bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder de Crises en Herstelwet. Dit betekent dat met het bestemmingsplan vooruitgelopen mag worden op de Omgevingswet. Dit is gedaan door milieunormen in het bestemmingsplan op te nemen: geluid, geur en stikstof worden beperkt door de normen in het bestemmingsplan. De provincie heeft een vergunning Wet natuurbescherming verleend om de ontwikkeling van het terrein mogelijk te maken.

Inbreng belanghebbenden
De gemeente hecht waarde aan de inbreng van inwoners en belanghebbenden bij de ontwikkeling en heeft dit meegenomen in het plan. Dit is zichtbaar in het Stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteitsplan dat tegelijkertijd wordt vastgesteld. Er komt bijvoorbeeld een groene wandelverbinding naar Weurt die aansluit op de wandelroute vanaf de binnenstad van Nijmegen. Een ander voorbeeld is ruimte voor een campus waar onderwijs gegeven kan worden en die aansluit op de activiteiten van Nyma.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen