Erepenning, Latijnse School en boekencollectie voor 100-jarige Radboud Universiteit

Van onze redactie
17 oktober 2023

De Radboud Universiteit is op dinsdag 17 oktober tijdens de 'Dies Natalis' onderscheiden met de Nijmeegse Zilveren Erepenning vanwege haar grote betekenis voor de stad.

De Radboud Universiteit viert op 17 oktober het 100-jarig bestaan. Ook mag de Radboud Universiteit het gebouw van de Latijnse School (Sint-Stevenskerkhof 2) tijdelijk in gebruik nemen van de gemeente Nijmegen. En geeft de gemeente een verzameling historische boeken aan de Universiteit cadeau, die de universiteitsbibliotheek tot nu toe leende.

Erepenning
Op 11 juli 2023 heeft het College van burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen besloten de Zilveren Erepenning toe te kennen aan de Radboud Universiteit ter ere van het 100-jarig bestaan. De voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit prof. dr. D.H.J. Wigboldus nam de penning in ontvangst. Met het toekennen van de Erepenning spreekt de gemeente Nijmegen haar dankbaarheid en ondersteuning uit aan de Radboud Universiteit voor haar inzet en belang voor de stad en haar inwoners.

De Radboud Universiteit Nijmegen is onlosmakelijk verbonden met Nijmegen. De aanwezigheid van de universiteit bepaalt mede het bruisende karakter van de stad en de samenstelling van de inwoners. Daarnaast is de universiteit (en het universitair ziekenhuis) van groot belang voor de economie en werkgelegenheid.

De universiteit heeft sinds haar start als Katholieke Universiteit Nijmegen op verschillende manieren blijk gegeven van haar verantwoordelijkheid richting de stad en heeft haar kritische en onafhankelijke rol met verve vervuld.

Daarnaast zet de universiteit zich in voor kansengelijkheid voor inwoners, onder andere door het laagdrempelig maken van kennis. Ook werkt de universiteit veelvuldig samen in lokaal en regionaal verband rond maatschappelijke en economische vraagstukken.

Algemene informatie over de penning
De Zilveren Erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan diegenen die zich tegenover de gemeente of gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven. Bij de penning horen een oorkonde en een Gouden Waalbrugspeld als draaginsigne. De penning werd sinds 1959 eerder uitgereikt aan:

Majoor Breunese+, H. de Goede+, Ir. R. Verloren van Themaat+, L.G.J. Bol+, Arnold Martens+, Mgr. C. van Dijck+, Ds. R.N. Hefting+, KNBLO, Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, Nijmegen, Nico Grijpink+, Het Gelders Orkest, Arnhem, Dr. J. Brinkhoff+, Maj.b.d. A.J. van Dongen+, Congregatie Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, Maastricht, A.F. Uijen+, VVV Rijk van Nijmegen, Ds. J. Colijn, Nijmegen+, Actief Comité Binnenstad Nijmegen, Mr. J. Steemers, Malden, Mag. Prof. Dr. E.C.F.A. Schillebeeckx, Kolpingvereniging Nijmegen, Prof.dr. J.H.G.I. Giesbers, J.C.M. van Delft, W.Th.J. Jansen, Mw. M. Goderie, Mw. E.M. Mulder, Mw. A. van Rumpt, Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, 82nd Airborne Division, Guards Armoured Division, F.J.M. Boeijen, L.H.I. Houwen, H.H. ter Balkt, Team 31 / Stichting Sunset March, P. de Bruijn Wijnkopers Anno 1772 b.v. en Th. Verbogt.

Latijnse school
De Radboud Universiteit mag het gebouw de Latijnse School aan de St Stevenskerkhof van begin 2024 tot en met zomer 2025 gebruiken van de gemeente Nijmegen, die eigenaar is van het pand. Onder de naam ‘Radboud CityLab’ wordt de Latijnse School zo een soort ‘university-in-residence’ midden in de Nijmeegse binnenstad. Het plan is om wetenschap toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers die begeleid worden door professionele onderzoekers, culturele uitingen (films, tentoonstellingen, lezingen) en speciale programma’s voor kinderen en jongeren.

Boeken
Een collectie waardevolle historische boeken, die de gemeente al sinds 1931 uitleent aan de wetenschappelijke bibliotheek van de universiteit, worden vanaf nu eigendom van Radboud Universiteit als cadeau voor het 100-jarig bestaan. Het gaat om circa 4.000 boeken en brochures. Het oudste boek dateert uit 1530 en is een tweedelig boek in het Latijn van een Franse theoloog over oecumenische concilies. Befaamd is bijvoorbeeld de 16e -eeuwse Biblia Regia, oftewel koninklijke bijbel, die in opdracht van koning Filips II werd gedrukt door Plantijn uit Antwerpen. Verder gaat het om werken over algemene en Nederlandse geschiedenis, negentiende-eeuwse werken op het gebied van geneeskunde, natuurwetenschappen en waterhuishoudkunde, klassieke teksten, literatuur, theologie en rechtsgeleerdheid, oudere werken over godgeleerdheid, rechtshistorie en geschiedenis, veelal in het Latijn. Enkele werken zijn afkomstig uit de vroegere stadsbibliotheek. Ook omvat de collectie veel boeken die in de negentiende eeuw door particulieren, organisaties en instellingen aan de stad geschonken werden.

Voorwaarden voor de schenking zijn dat de collectie binnen de gemeentegrenzen moet blijven en dat de Radboud Universiteit verder onderzoek doet naar deze verzameling.

Burgemeester Bruls: “Er is alle reden om het eeuwfeest van de Radboud Universiteit te vieren. Zonder dit waardevolle instituut zou Nijmegen slechts een willekeurige rustige provinciestad zijn geweest. Niet de bruisende, jeugdige kennisstad van nu. Aan allerlei maatschappelijke vraagstukken leverden Nijmeegse wetenschappers en studenten een belangrijke bijdrage. En uiteraard is de universiteit belangrijk voor de werkgelegenheid en economie. Ik feliciteer daarom alle medewerkers, studenten, bestuurders èn de stad met 100 jaar waardevolle wetenschap in Nijmegen.”


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen