Gemeente: Samen op weg naar een gezonde Nijmeegse generatie in 2040

Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
27 september 2023

Het college van burgemeester en wethouders stemde op dinsdag 26 september in met het plan van aanpak ‘Samen op weg naar een gezonde Nijmeegse generatie in 2040’. In dit plan staan doelen voor 2023-2026 voor de gemeente en partners om samen te werken aan een gezonde generatie in 2040 met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, wonen en werken in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Het plan is dan ook opgesteld samen met partners uit de stad.

Dit plan van aanpak is de uitwerking van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) waarin afspraken staan tussen het Rijk, zorgverzekeraars, gemeenten en GGD’en. Hierin komen thema’s aan bod zoals het terugdringen van gezondheidsverschillen, het creëren van een gezonde en fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, het versterken van de sociale basis en vitaal ouder worden. In het GALA staat terugdringen van gezondheidsachterstanden voorop. De doelen en onderwerpen uit het akkoord zijn niet nieuw, de integrale aanpak van preventie en gezondheid is dat wel: activiteiten, ondersteuning en zorg versterken elkaar zoveel mogelijk.

Integrale aanpak en maatwerk terugdringen gezondheidsverschillen
In Nijmegen wordt al gewerkt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen om gezondheidsverschillen tussen inwoners met verschil in inkomen of opleidingsniveau integraal, en breder dan alleen vanuit gezondheid en armoede, aan te pakken. Hierbij wil de gemeente vooral inzetten op inwoners, buurten en wijken waar sprake is van achterstanden. Hier wordt al aan gewerkt door het versterken van de sociale basis van Nijmegenaren door samen met organisaties en vrijwilligers in de wijken aanbod en (groeps)activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld voor ontmoeting, gezondheid, bewegen en cultuur.

Gezondheidsverschillen aanpakken is maatwerk
Cilia Daemen, wethouder Welzijn, Gezondheid en Inclusie: “We weten dat mensen met basisonderwijs of vmbo gemiddeld 4 jaar korter leven dan mensen met hbo of een universitaire opleiding. En zelfs 15 jaar in minder goede gezondheid. Bijvoorbeeld door diabetes, longziekten, stress of depressie. Willen we deze verschillen aanpakken, is maatwerk nodig: niet iedereen heeft dezelfde hulp nodig. Door dit wijkgericht aan te pakken, kunnen we gericht aan de slag op de plekken waar de meeste kwetsbare inwoners wonen én sluiten we aan op de leefwereld in de wijk.”

Jaarlijkse uitwerking concrete acties
Het plan van aanpak is op hoofdlijnen geschreven. De concrete acties worden jaarlijks uitgewerkt. Hierbij maakt de gemeente gebruik van kennis en inzicht van ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners in de stad en de regio en de GGD. Acties worden geëvalueerd en waar nodig aangepast voor het jaar daarop.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen