Nijmegen presenteert de Stads- en Wijkmonitor

Van onze redactie
31 mei 2023

De jaarlijkse Stads- en Wijkmonitor beschrijft een beeld van Nijmegen op basis van statistieken en onderzoeken. Hieronder volgt een aantal opvallende feiten en cijfers uit de Stads- en Wijkmonitor 2023:

Aantrekkelijke stad
Het gemiddelde rapportcijfer van Nederlanders voor Nijmegen is licht gestegen, naar 7,1. Ook de waardering van bezoekers voor de binnenstad is hoog (7,7), hoger dan in de afgelopen 26 jaar. Niet eerder was het cijfer voor de sfeer en gezelligheid (7,8) zo hoog. Het binnenstadbezoek is echter nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Het podiumbezoek was in 2022 wel weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie.

Woonstad
In 2022 nam de Nijmeegse bevolking met ongeveer 3.500 toe tot 182.500, het hoogste aantal ooit. Naast de toestroom van Oekraïense vluchtelingen (rond de 1.000 mensen) vestigden zich vooral ook veel buitenlandse studenten in Nijmegen.

Het aantal woningen in Nijmegen is in de afgelopen vier jaar met ongeveer 3.900 woningen toegenomen tot circa 84.600. Behalve door nieuwbouw komen er ook woningen bij door toevoegingen in bestaande panden/gebouwen. Nijmegen telt circa 75.000 huishoudens met een zelfstandige woning (eigen toegang/keuken/toilet); 41% daarvan is een eenpersoonshuishouden. Deze huishoudensvorm is sinds 2000 het sterkst toegenomen.

In 2022 bleef de markt voor koopwoningen krap. Wel is er sinds het derde kwartaal van 2022 sprake van een omslag. De prijzen zijn nog steeds hoog, maar dalen wel, na bijna 10 jaar stijging. Het aanbod is regionaal in het eerste kwartaal van 2023 verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal transacties vertoont nog geen opvallende stijging. Het aantal bestaande koopwoningen in Nijmegen dat aan investeerders verkocht werd, lag in 2021 en 2022 duidelijk lager dan in de jaren daarvoor.

Ook het vinden van een sociale huurwoning blijft lastig. De kans op succes wanneer men reageert op een huurwoning van een woningcorporatie, is in 2022 nog iets verder gedaald naar 4,5%.

Sociale en gezonde stad
Het aantal cliënten voor maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo (zoals hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, en begeleiding) nam af met van circa 13.700 in 2021 naar ongeveer 13.400 in 2022. Door de start van de buurtteams volwassenen per 1 januari 2022 nam vooral het aantal cliënten voor begeleiding en dagbesteding af. Inwoners die zich melden bij die buurtteams (3.100 in 2022) krijgen deels rechtstreeks ondersteuning van de buurtteams en worden niet altijd doorverwezen naar een Wmo-maatwerkvoorziening.

Het aantal cliënten voor maatwerkvoorzieningen binnen de jeugdhulp is de laatste jaren tamelijk stabiel: circa 4.600 gemeten over een heel jaar (ruim 15% van alle Nijmegenaren onder de 18 jaar). Bij jongeren in de middelbare schoolleeftijd zijn - meer dan bij kinderen en volwassenen - negatieve effecten van de coronapandemie op hun welzijn gemeten. Na een paar jaar van daling van het voortijdig schoolverlaten in Nijmegen is er in schooljaar 2021/2022 weer sprake van een stijging.

Tegen de landelijke trend in nam het percentage Nijmegenaren dat lid is van een sportvereniging in de afgelopen jaren toe tot 24%.

In 2020 en 2021 was het percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens (met risico op armoede) lager (10%) dan in de jaren daarvoor (12%). Voor 2024 voorziet het CPB landelijk een stijging van het aantal mensen in armoede. Circa 16% van de Nijmeegse huishoudens maakt gebruik van 1 of meer gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning.

Economisch veerkrachtige stad
De laatste jaren nam het aantal banen in Nijmegen flink toe, vooral in 2022. Nijmegen telt nu 110.490 banen. Relatief gezien was de groei van het aantal banen in 2022 het sterkst binnen de horeca. Daar zagen we in de coronajaren de grootste krimp en nu dus een sterk herstel. Ook binnen de sectoren onderwijs, bouwnijverheid, industrie en zakelijke dienstverlening was er sprake van een sterke relatieve groei van het aantal banen ten opzichte van 2021.

2022 toont een dalend aanbod op de Nijmeegse bedrijfsruimte- en kantorenmarkt. De Brabantse Poort was het meest in trek, in het centrum is er een tekort aan kwalitatief goed aanbod.

Het werkloosheidspercentage is, na een lichte groei tijdens de coronajaren, gedaald naar 4,4% in 2022. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt in 2022 voor het laagste percentage mensen met een WW-uitkering in 25 jaar (1,3% van de 15- t/m 64-jarigen). Ook het aantal bijstandsuitkeringen daalde. Op 1 januari 2023 lag het aantal bijstandsuitkeringen op 6.700.

Na een forse daling van het aantal hotelovernachtingen tijdens de coronacrisis, neemt het aantal overnachtingen in 2022 weer toe tot 260.000 (dat is 87% van het aantal van 2019, voor de coronapandemie).

Duurzame stad
Het totale energieverbruik binnen Nijmegen is sinds 2008 met circa 20% gedaald, vooral door verminderd gasverbruik bij bedrijven. Bijna de helft van de woningen in Nijmegen heeft energielabel A of B.

Het aandeel woningen met een zonnestroominstallatie is gestegen tot bijna 18%. Bedrijven dragen steeds meer bij aan de totale hoeveelheid opgewekte zonnestroom, inmiddels circa een derde.

Het aantal woningen, waarbij de gasaansluiting verwijderd is vanwege de energietransitie, is toegenomen tot bijna 700.

Het aantal voor meer mensen toegankelijke laadpunten voor elektrische auto’s nam toe van 385 in 2019 tot 1.011 in 2022.


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024