Tijdelijke noodopvang voor 800 vluchtelingen aan gemeentegrens, aan de Sint Jacobsweg in Malden

Van onze redactie
24 maart 2023

De gemeente Heumen meldt op vrijdag 24 maart: "Er is in Nederland nog steeds een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Heumen recent verzocht om medewerking aan een tijdelijke noodopvangvoorziening voor de huisvesting van vluchtelingen aan de Sint Jacobsweg 10 te Malden.

Tot uiterlijk 1 december 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 21 maart besloten om onder voorwaarden mee te willen werken aan de realisatie van een noodopvangvoorziening voor maximaal 800 vluchtelingen, waaronder 50 alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). Het college heeft, gelet op eerdere ervaringen bij Heumensoord, met nadruk aandacht gevraagd voor een menswaardige en veilige huisvesting. De huisvesting vindt daarom overwegend plaats in units en in mindere mate in paviljoens. Voor de groep AMV’ers wordt een apart deel ingericht met bijbehorende voorzieningen en een eigen begeleidingsteam. De noodopvanglocatie zal uiterlijk tot 1 december 2023 in gebruik zijn.

De opvanglocatie wordt door het COA gerealiseerd en geëxploiteerd. De locatie is particulier eigendom. Het COA maakt afspraken met de eigenaar. Het COA is verantwoordelijk voor de gang van zaken en de veiligheid op het terrein, de gemeente voor de leefbaarheid en veiligheid daarbuiten.

De direct omwonenden van de locatie zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht van het voornemen. Ook de komende week wordt er nog nadere informatie verstrekt aan mensen die daar behoefte aan hebben. Over het maximale aantal te huisvesten vluchtelingen heeft, gelet op de nabijheid van de gemeentegrens met Nijmegen, bestuurlijke afstemming plaatsgevonden met het gemeentebestuur van Nijmegen.

Reeds twee keer eerder heeft de gemeente Heumen noodopvang voor vluchtelingen op haar grondgebied gefaciliteerd, destijds samen met de gemeente Nijmegen op Heumensoord. 

Definitieve beslissing op 30 maart
Definitieve besluitvorming over de noodopvang aan de Sint Jacobsweg in Malden is aan de gemeenteraad van Heumen. De gemeenteraad vergadert hierover op donderdag 30 maart. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel gaat de bouw in april van start. Realisatie neemt vervolgens zo’n 4 tot 6 weken in beslag."

Meer informatie
Kijk op de website: www.heumen.nl/noodopvang. Daar vindt u onder andere antwoorden op de veelgestelde vragen.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen