Geef uw zienswijze over plan Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Van onze redactie
26 oktober 2022

Vanaf deze week ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de planMER RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ter inzage op de 16 gemeentehuizen in de regio, in het Gelderse provinciehuis en via de gebruikelijke online kanalen. Iedereen uit de regio kan een eigen zienswijze indienen, lees hierover onder verder.

In Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, de provincie, 3 waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie met een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Ook staat in de RES welke infrastructuur en opslag daarvoor nodig zijn. In de RES 1.0 hebben we afgesproken om in 2030 1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.   

De volgende stap is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 en het vertalen van de RES naar omgevingsbeleid. Hiervoor is verder onderzoek nodig: een Milieueffectrapportage (planMER). Dit onderzoek laat zien welke positieve en/of nadelige milieueffecten plaatsvinden wanneer de beoogde duurzame opwek uit het RES 1.0 wordt gerealiseerd. Zo kan zorgvuldig beargumenteerd worden waarom locaties voor duurzame energie opwek geschikt, geschikt te maken of ongeschikt zijn. Het startpunt van dit onderzoek is de RES 1.0.   

Het resultaat van het onderzoek komt in een rapport, de planMER. Dit rapport is geen besluit. Het is aan de bestuurders, van colleges en gemeenteraden, om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij de RES 1.0 aanscherpen en verrijken richting de RES 2.0. "Daarmee zorgen we voor nieuwe energie van, voor en door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen! "

Het proces van de milieueffectenrapportage

Om tot een milieueffectenrapportage te komen doorlopen we twee fasen:   

  1. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  2. Milieueffectenrapportage (PlanMER)

Om te bepalen wat en tot welk niveau we gaan onderzoeken in het milieueffectenrapport stellen we eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau op. Zoals de naam al aangeeft, bepaalt deze notitie de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectenrapport. Het beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken en hoe gaan we dit doen?  

Lees hier de concept NRD of bekijk de kernkeuzes uit de concept NRD in de infographic.

Gemeenten en provincie werken intensief samen aan het opstellen van de NRD en de milieueffectenrapportage. Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur van Waterschappen worden in de gelegenheid gesteld om bij de NRD een zienswijze in te dienen. Gemeenten en de provincie bepalen uiteindelijk wat er gebeurt met de resultaten uit het onderzoek.   

Daarnaast wordt ook de samenleving betrokken bij de milieueffectenrapportage:   

  • Regionaal georganiseerde stakeholders nodigen we uit om met ons mee te denken over welke milieueffecten we gaan onderzoeken en hoe gedetailleerd.  
  • Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de NRD.  

Reageren via een zienswijze

Voor iedereen uit de regio is het mogelijk om een reactie te geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit wordt een zienswijze genoemd. Daarin kun je aangegeven wat je vindt van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de voorgenomen milieueffectenrapportage.  

In de week van 24 oktober ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op het gemeentehuis, in het Gelderse provinciehuis (vanaf 1 november) en via de gemeentelijke en provinciale website. Tot en met vrijdag 23 december heeft iedereen de mogelijkheid om te reageren op de NRD en kunnen zienswijzen worden ingediend. Pro forma zienswijzen kunnen worden aangevuld tot 6 januari. Kijk op de website van jouw gemeente hoe je kunt reageren.  

Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Deze wordt onderdeel van de definitieve NRD. De NRD is het vertrekpunt voor de Milieueffectrapportage. Een extern adviesbureau stelt het Milieueffectrapport op. 

Online informatieavond

Ben je benieuwd wat er in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat of heb je vragen, meld je dan aan voor digitale informatieavond op 3 november. Aanmelden voor deze avond is noodzakelijk en kan via het online-inschrijfformulier. De avond wordt opgenomen en later op de website geplaatst.


Dit bericht delen:

Advertenties