Groen Links, Stadspartij Nijmegen en D66 presenteren nieuw coalitieakkoord

Tekst: Van onze redactie | Foto`s Geert Timmer
9 juni 2022

In een overvolle zaal van restaurant Meneer Vos in de Winkelsteeg presenteerden vanochtend de drie coalitiepartijen hun plannen met de titel `Ons Nijmegen, stad van iedereen` voor de komende vier jaar.


Formateur Bram van Ojik benadrukte in zijn openingswoord,`dat er de afgelopen zes weken, ondanks grote onderlinge verschillen toch goed onderhandeld is, praktisch en pragmatisch, omdat voor alle partners het belang van de stad en al haar inwoners voorop stond. Men hield rekening met elkaars verschillen en verplaatste zich in de ander en was bereid compromissen te sluiten.`
Bij stadsverkenner Ronald Migo lieten de stadsgesprekken een positieve indruk achter. `Het was geen inspraak, veel meer samenspraak. De sfeer was vriendelijk, prettig met als rode draad een goede en eerlijke communicatie.`
Hijj geeft het nieuwe college als advies mee het in bestuurskringen gebruikelijke `dat nemen we mee` achterwege te laten en zo concreet en eerlijk mogelijke antwoorden te geven.

De drie fractievoorzitters Quirijn Lokker, Wendy Grutters en Lusanne Bouwmans presenteerden daarop eendrachtig de onderdelen van het nieuwe coaltieakkoord.
`
In gesprek met de stad

De afgelopen jaren is al gewerkt aan een mooier, schoner, veiliger, duurzamer, groener en prettiger Nijmegen. Die lijn wordt vastgehouden met extra stappen en meer daadkracht. Dat gebeurt in overleg met de stad. Bijvoorbeeld via MijnWijkplan met meer ruimte om mee te praten en ideeën in te brengen. Er komen inwonerberaden. En als Nijmegenaren denken dat zij taken slimmer of beter kunnen uitvoeren dan de gemeente, krijgen zij daarvoor de ruimte.

Klimaat, groen en biodiversiteit

Ook Nijmegen heeft last van de gevolgen van klimaatverandering. Daarom gaat de verdere vergroening door, onder meer door veel nieuwe bomen te planten. Ook verbetering van de luchtkwaliteit krijgt een impuls. Hergebruik wordt gestimuleerd en iedere Nijmegenaar kan straks één keer per jaar gratis grofvuil laten ophalen.

Energie en warmtetransitie

Stroom, gas en olie wordt alleen maar duurder en is bovendien vervuilend. Bewoners, bedrijven en organisaties krijgen subsidies om te verduurzamen. Huishoudens die te maken hebben met energiearmoede krijgen prioriteit.
Er komen 8 projecten om in totaal 10.000 woningen aardgasvrij te gaan verwarmen. Daarnaasr komt er een Nijmeegs klimaatberaad, om de kennis van de inwoners, bedrijven en organisaties te kunnen benutten voor een duurzaam Nijmegen. Doel is in 2045 energieneutraal en aardgasvrij te zijn.

Goed wonen en leven voor iedereen

Er komen in Nijmegen tot 2040 15.000 nieuwe woningen bij. Die komen voor een groot deel in het Stationsgebied, Winkelsteeg/Kanaalzone, Waalsprong en Waalfront en op vrijkomende locaties in de stad. Van die woningen wordt tweederde betaalbare koop en huur.
Dukenburg krijgt een extra impuls. Ook komt er meer woonruimte voor spoedzoekers, daklozen, statushouders en andere speciale doelgroepen.
In de wijken komen meer plekken om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. Kinderen krijgen een stem in de inrichting van speelplekken. Er komt een duurzaam nieuw zwembad in Winkelsteeg, dat verwarmd wordt met restwarmte van bedrijven.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Nijmegen is een snelgroeiende stad die voor iedereen bereikbaar moet blijven. Daarom geeft het nieuwe college meer ruimte aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en zorgt voor goede doorstroming van het verkeer. Er komen meer laadpalen en op meer plekken in de stad worden meer deelauto’s en deelfietsen aangeboden..

Binnenstad

In de historische binnenstad, komt alles samen: wonen, werken, winkelen, ontspannen en ontmoeten. Die binnenstad wordt nog aantrekkelijker, groener én veiliger gemaakt voor bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers. Het Valkhofkwartier, de route Burchtstraat - Augustijnenstraat en Plein 1944 (inclusief het busplein), de Ziekerstraat, het Vlaams Kwartier en het Joris Ivensplein worden aantrekkelijker ingericht. Er komen meer fietsparkeerplekken en men treedt harder op tegen overlast in de binnenstad. In de ringstraten, vanaf de Tweede Walstraat krijgen voetgangers, bewoners en ondernemers voorrang.

Cultuur en erfgoed

In Cultuur wordt flink geïnvesteerd. In nieuwe vestigingen van de Lindenberg en de bibliotheek in Nijmegen-Noord en Dukenburg, in de Schouwburg en in meer ateliers en broedplaatsen voor kunstenaars. Het cultuuraanbod moet voor iedereen zijn. Er wordt geïnvesteerd in het erfgoed dat Nijmegen uniek maakt als oudste stad van Nederland en in Nijmeegse volkscultuur, zoals carnaval, het Nimweegs dialect en het Nijmeegse lied. Er komt een nachtvisie en urban culture wordt geprofileerd.

Eerlijke kansen voor iedereen

Het nieuwe college wil alle Nijmegenaren eerlijke kansen bieden. Goed onderwijs, een betaalbare woning en het zo veel mogelijk voorkomen van armoede. Kinderen die dat nodig hebben krijgen naast het lesprogramma op school, extra’s die goed zijn voor hun ontwikkeling, zoals sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en een gezonde schoollunch. Stagediscriminatie wordt tegengegaan. Ook wordt fors ingezet op snelle goede hulp bij (dreigende) schulden, zoals de financieel experts in de wijk. Via het Jongerenperspectieffonds kunnen jongeren met schulden zo snel mogelijk met een schone lei verder. De Meedoenregeling wordt uitgebreid uit en de verschillende inkomensaanvullende regelingen worden toegankelijker.

Zorg en welzijn

Iedere Nijmegenaar telt mee en verdient goede zorg. Geen enkele vorm van discriminatie of uitsluiting wordt getolereeerd. Zorg wordt dichtbij de mensen georganiseerd met een belangrijke rol voor de buurtteams en GGZ in de wijk. Bij de hervorming van de Jeugdzorg wil men voorop lopen door zoveel mogelijk kinderen die veel zorg nodig hebben niet in instellingen, maar in gezinshuizen en pleeggezinnen te plaatsen. Gezondheidsverschillen tussen Nijmegenaren moeten verkleind worden. Ouderenzorgkomt dichtbij huis komt wordt beter bereikbaar. Er komt een onafhankelijke ombudsman.

Ondernemerschap en arbeidsmarkt

Nijmegen heeft een hardwerkende MKB-sector: starters, groeiende en gevestigde ondernemers krijgen allemaal ruimte. Zij moeten kunnen uitblinken en de omslag naar een circulaire productie en dienstverlening kunnen maken. Er wordt hulp geboden om goede medewerkers te vinden. Ook aan mensen die wel willen en kunnen werken, maar nu geen baan hebben. Bijvoorbeeld via met het vorig jaar gestarte project ‘Doe je mee?’. Nijmegen staat bekend als een bruisende stad met een krachtige Health en High Tech sector. Dat willen we verder versterken en we willen de talenten in onze stad behouden.

Financiën

Het nieuwe college gaat de komende jaren fors extra investeren, in wonen, klimaat, energietransitie, bereikbaarheid, luchtkwaliteit en zorg en welzijn voor de mensen die dat nodig hebben. De hondenbelasting wordt afgeschaft.

Beoogde portefeuilleverdeling College van B en W.

Hubert Bruls, burgemeester
Openbare Orde & Veiligheid, Dienstverlening & Publiekszaken, Regionale Samenwerking & Externe Betrekkingen, Juridische Zaken, Onderzoek & Statistiek

Noël Vergunst (GroenLinks)
Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Cultuur

Cilia Daemen (GroenLinks)
Welzijn, Klimaatadaptatie en Stadsvergroening, Mobiliteit

Jean Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen)
Openbare Ruimte, Wijken, Participatie, Vastgoed, Sport en Accommodaties, Dierenwelzijn, Faciliteiten

John Brom (Stadspartij Nijmegen)
Werk & Inkomen, Armoedebestrijding, Economie, Toerisme en Binnenstad

Grete Visser (D66)
Zorg, Wonen, Onderwijs

Tobias van Elferen (D66)
Financiën, Duurzaamheid (Energie & Milieu), Cultureel Erfgoed, Digitalisering & ICT, Personeel & Organisatie


Dit bericht delen:

Advertenties