Stads- en Wijkmonitor nu in te zien: hoe staan we ervoor?

Gemeente
Van onze redactie
11 mei 2022

De gemeente Nijmegen meldt: "In de jaarlijkse Stads- en Wijkmonitor beschrijven we een beeld van onze stad op basis van statistieken en onderzoeken uit 2021, waaronder een peiling onder Nijmegenaren. Hoe beleven we onze stad in deze periode met invloed van de coronapandemie, hoe staan we er op verschillende gebieden voor en waar zitten verbeterpunten?"

Aantrekkelijke stad

Bij het laatste bewonersonderzoek in 2021 geven Nijmegenaren hoge rapportcijfers voor de stad (7,7) en de woonbuurt (7,5). Het aandeel Nijmegenaren dat vooruitgang ziet in de stad en buurt is echter afgenomen. Na een daling van het inwonertal in 2020 door een lagere vestiging van buitenlandse studenten, oversterfte door de coronapandemie en een lager aantal nieuwbouwwoningen nam het aantal inwoners in 2021 sterk toe tot 179.100. De markt voor koopwoningen blijft krap en wordt steeds duurder. In 2021 is er een forse prijsstijging van +19%. De gemiddelde prijs voor een koopwoning lag in het vierde kwartaal op €409.000. Ook blijft het moeilijk om een huurwoning te vinden. Het afgelopen jaar stond Nijmegen en omgeving in de top drie van de regio’s met het grootste woningtekort. In de lijst van belangrijkste stadsproblemen volgens bewoners steeg het tekort aan (betaalbare) woningen in 2021 naar de eerste plaats. Mede door corona is het aantal geregistreerde inbraken en diefstallen in 2021 30% lager dan in 2019. Het aantal geregistreerde gevallen van overlast nam daarentegen flink toe met 45%.

Economisch veerkrachtige stad

Het aantal banen in Nijmegen is de laatste jaren flink toegenomen; van 96.800 in 2016 naar 105.340 in 2021. De detailhandel doet het binnen de handel opmerkelijk goed, vooral door groei bij supermarkten en handel die online plaatsvindt. Door de coronapandemie daalde het ondernemersvertrouwen naar een historisch laag niveau in 2020; dit heeft zich in het tweede en derde kwartaal van 2021 sterk hersteld. Het aantal WW-uitkeringen daalde sterk in het tweede kwartaal van 2021 tot circa 2.000 in totaal.

Sociale stad

Het aantal cliënten binnen de Wmo nam toe met 14,6% in 2021 ten opzichte van 2017. Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten geven voor de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen is gestegen naar 7,7. Door de groei van ouderen in Nijmegen zal de zorgvraag groter worden. In 2020 daalde het percentage huishoudens met een inkomen dat volgens het CBS risico op armoede geeft naar 10,3%. Sinds mei 2021 daalt het aantal bijstandsuitkeringen tot ongeveer 6.900 begin 2022. Bij de burgerpeiling 2021 wordt geen effect gevonden van de coronacrisis op hoe inwoners in het algemeen hun eigen gezondheid en geluk beoordelen. Wel voldoen minder bewoners dan voor de coronacrisis aan de beweegrichtlijnen. Het aandeel 2-3 jarigen, die mogelijk een taal-/onderwijsachterstand hebben en dus een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie krijgen, is tussen 2017 en 2021 gestegen van 18 naar 22%.

Duurzame stad

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning is in 2020 licht gestegen en het gemiddeld gasverbruik van huishoudens stabiliseerde, na een langere periode van daling. Het aandeel woningen met minimaal energielabel B steeg van 20% in 2013 naar 46% in 2020. De meeste Nijmegenaren vinden de toepassing van duurzame energie belangrijk, het aantal zonnestroominstallaties is dan ook gestegen van ruim 400 in 2011 naar 11.950 in 2020. Het percentage bewoners dat regelmatig of vaak warmteoverlast ervaart in de eigen woning is gestegen naar 28% in 2021.

Brede welvaart

Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven en van de omgeving waarin mensen leven. Dimensies van brede welvaart zijn welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. De regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS geeft zicht op hoe Nijmegen zich op die dimensies ontwikkelt. Positieve trendmatige ontwikkelingen (gemeten vanaf 2013) zijn een toename van het besteedbaar inkomen van huishoudens, de arbeidsparticipatie, het aandeel hoogopgeleiden, particulier opgewekte zonne-energie en groen-blauwe ruimte (o.a. stedelijk groen, wateren, bermen en bomenrijen) en een afname van criminaliteit en emissies van fijnstof naar lucht.

De complete Stads- en Wijkmonitor is te vinden via www.nijmegen.nl/swm2022. Daar kan gemakkelijk gezocht worden naar kerncijfers en achtergrondinformatie over alle wijken en een veelheid aan onderwerpen (thema’s, programma’s).


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen