Mobiliteitshubs in onze regio: wat is de stand van zaken?

Verkeer
Van onze redactie
30 januari 2022

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wil uiterlijk in 2025 minimaal twaalf mobiliteitshubs ontwikkelen, en op de langere termijn nog meer. Op een hub kunnen reizigers overstappen naar een actief en/of duurzaam vervoermiddel, zoals een e-bike, bus, trein of e-auto. 

Zo wordt de filedruk in de regio vermindert én duurzaam vervoer. gestimuleerd Voor diverse locaties zijn nu stappen gezet, bijvoorbeeld een potentieonderzoek gestart, plan van aanpak voorbereid of worden er schetsontwerpen gemaakt. Een update.

In het eerste kwartaal van 2021 werd de strategische gepresenteerd om op de korte termijn, uiterlijk in 2025, minstens twaalf mobiliteitshubs te ontwikkelen. Dit zijn locaties in onder andere Arnhem, Beek/Ooij, Druten en Nijmegen.

Nijmegen-Noord (Ovatonde): Er loopt een potentieonderzoek naar het afvangen van autoverkeer op P+R Noord. Er wordt onderzocht onder welke voorwaarden de hub kan bijdragen aan regionale bereikbaarheid. Bovendien komt er een verkenning naar het gebruik, de vormgeving, het exploitatiemodel en de marketing

Nijmegen, Nyma terrein: De gemeente Nijmegen bereidt momenteel een schetsontwerp van het terrein en een businesscase voor.

Beek: Hier liggen kansen en mogelijkheden om een toeristisch overstappunt te combineren met een hub-functie. Dit wordt nader uitgewerkt.

Zuidflank van Nijmegen (Malden/Molenhoek/Mook): Er is een verkeersstudie uitgevoerd die enkele oplossingen voorstelt, waaronder een hub ten zuiden van Malden. De rapportage moet nog bestuurlijk vastgesteld worden.

Arnhem: De gemeente Arnhem stelt een raadsvisie voor hubs op. Hiervoor wordt een ontwikkelperspectief mobiliteitshubs Arnhem gemaakt. Om eventuele investeringsbeslissingen mogelijk te maken, wordt er voor drie locaties een nadere verkenning uitgevoerd: IPKW, Arnhem-Noord en Gelredome. Deze verkenning is reeds opgestart.

Zevenaar/Zevenaar Oost: Een plan van aanpak is in voorbereiding. In het eerste kwartaal van 2022 wordt overgegaan tot het uitvoeren van een verkenning.

Druten: Het huidige busplein gaat aangepast worden naar een groot HOV-busstation/hub. De projectvoorbereiding hiervoor is gestart. Gemeente en provincie zijn hierover in gesprek. Er is een intentieovereenkomst gesloten voor de koop van extra grond, zodat het busstation groter kan worden. De gemeente Druten hoopt in 2023 te kunnen beginnen met de herinrichting.

Velp, Rheden, Dieren (+ TOP-locatie), station Elst en carpoollocatie Elst, Beuningen / Nijmegen West: In 2022 stemt de Groene Metropoolregio met de betrokken gemeenten en provincie af in hoeverre er mogelijkheden zijn om toe te werken naar hubs op deze locaties.

Voor bereikbare en leefbare regio
De hubs gaan verschillen qua type, grootte en voorzieningenniveaus, bijvoorbeeld het aanbod aan vervoermiddelen. Welk type hub waar komt, hangt af van de ligging, de aansluiting op weg en spoor, en de doelgroep. De hubs zijn nodig, omdat de regio Arnhem-Nijmegen snel groeit. Tot 2025 komen er 20.000 woningen bij en op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Met deze groeiende inwonersaantallen, en dus ook bezoekers en werkgelegenheid, is het van belang dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio gegarandeerd blijven. Daarom wil de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de toenemende druk op het wegennetwerk afzwakken, en actief en schoon vervoer stimuleren. 


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties