Vier varianten voor Veur Lent en één voor de Hoge Bongerd uitgewerkt voor de stadspeiling - Stadseiland

Van onze redactie
15 december 2021
Deelnemers aan de peiling over Stadseiland kunnen straks hun voorkeur uitspreken voor een van de vier varianten voor Veur Lent, die de afgelopen maanden zijn uitgewerkt. Die peiling komt er op verzoek van de gemeenteraad, die daarmee een beeld wil krijgen wat de Nijmegenaren de beste invulling vinden voor het eiland dat is ontstaan door Ruimte voor de Waal. Voor de Hoge Bongerd, ten noorden van de Spiegelwaal is één variant gemaakt.
Stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes, heeft in overleg met een groep bewoners en binnen de kaders van het eerder vastgestelde ambitiedocument vier varianten uitgewerkt, variërend van 0 tot 200/250 woningen. Voor Hoge Bongerd wordt uitgegaan van een kleine 250 woningen.

- Waalpark: het gebied wordt ingericht als park met enkele voorzieningen.
- Dijkbuurt: bescheiden woonprogramma van 30 woningen met enkele voorzieningen, parkachtige invulling met horeca, sport, cultuur en voorzieningen
- Brugkwartier: 100 woningen en enkele voorzieningen, bebouwing geconcentreerd rondom de Waalbrug. Sluit met stadswoningen en appartementen aan op de huidige bebouwing van het eiland.
- Spiegelstad: 200-250 woningen en voorzieningen. Veur Lent wordt hier een stedenbouwkundige stepping-stone die de Waalsprong en de bestaande stad verbindt.

Voor de Hoge Bongerd is een groen stedelijk woonmilieu met zo’n 250 woningen uitgewerkt. Er is uitgegaan van behoud en versterking van de groene dorpsrand.

Alle varianten laten zien welke unieke kansen het Stadseiland biedt. Zo is in elke variant het Fort Knodsenburg vrijgehouden van bebouwing. Daarnaast blijft de zichtlijn vanaf de Lentse Warande naar de historische stad gehandhaafd. Ook is op de meest oostelijk punt van het eiland in alle varianten een horeca-paviljoen bedacht dat aansluit op de kolk en het landschap. Verder is er in alle varianten ruimte om bij de definitieve uitwerking invulling te geven aan het versterken van de biodiversiteit op Veur Lent.

Wethouder Noël Vergunst: 'Ik ben blij met de schetsen van Palmbout. Deze geven een heel realistisch beeld van de mogelijkheden van Veur Lent. Het is mooi om door de ogen van een externe partij naar deze plek te kijken en te zien dat de gemeentelijke ambities voor Veur Lent op verschillende manieren uitgevoerd kunnen worden. Voor de Nijmegenaar, en uiteindelijk de raad, valt er zo echt iets te kiezen.'

De vier varianten zijn geen kant en klare plannen maar geven de deelnemers van de stadspeiling wel een beeld hoe het eiland er uit zou kunnen zien. De gemeenteraad kiest uiteindelijk welk woonmilieu zij willen realiseren op Veur Lent. Dan pas worden de plannen verder uitgewerkt. . Ná de keus van de raad voor één van de woonmilieus zullen de plannen verder getoetst en uitgewerkt worden.

Stadspeiling
Na vaststelling van de varianten door de gemeenteraad worden er willekeurig 7000 Nijmegenaren van 16 jaar of ouder geselecteerd om aan de peiling mee te doen. De peiling wordt zo opgezet dat respondenten gevraagd wordt feedback te geven op de vier varianten, om vervolgens een eventuele voorkeur uit te spreken. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen voor de gehele stad. De stadspeiling wordt naar verwachting in februari gehouden.

Dit bericht delen:

Advertenties