Nieuwe regels voor kamerverhuur vanaf 7 oktober

Van onze redactie
28 september 2021
Op 7 oktober 2021 legt het Nijmeegse college van B en W het ontwerpfacetbestemmingsplan kamerverhuur ter inzage. Ook heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingsbesluit kamerverhuur te nemen die op dezelfde datum in werking treedt. Hiermee wil de gemeente kamerverhuur beter kunnen reguleren en sterker staan in de aanpak van toekomstig illegaal kamerverhuur. Kamerverhuur blijft wel mogelijk. Er is een tekort aan studentenwoningen en dat tekort wil de gemeente graag terugdringen.
Het kamerverhuurbeleid van de gemeente Nijmegen heeft 3 doelen: het tegengaan van overlast, goedkopere woningen beschikbaar houden voor woningzoekenden en zorgen voor voldoende kamers. Deze doelen moeten in balans zijn en de nieuwe regels helpen daarbij. De gemeente kan met het facetbestemmingsplan per geval bepalen of kamerverhuur wenselijk is en regels stellen aan de manier waarop een kamerverhuurpand in de omgeving past. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanwezig zijn van fietsenstallingen. Ook het verkameren van andere panden, bijvoorbeeld kantoorpanden, kan met een bestemmingsplan worden gereguleerd.

Voor woningen tot de NHG-kostengrens (in 2021 325.000 euro) zijn twee vergunningen nodig

Wanneer pandeigenaren hun pand willen verkameren en dat pand heeft een WOZ-waarde van onder de 325.000 euro, dan hebben zij twee vergunningen nodig: een omzettingsvergunning op basis van de Huisvestingsverordening én een omgevingsvergunning op basis van het voorbereidingsbesluit kamerverhuur of bestemmingsplan. Vervolgens beoordeelt de gemeente of het pand geschikt is voor kamerverhuur en of kamerverhuur in de omgeving past. Voor woningen boven de NHG-kostengrens is alleen een omgevingsvergunning nodig. Ook kan het zijn dat nog andere vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer er verbouwingen nodig zijn. Bij 5 of meer kamers is een melding brandveilig gebruik nodig. De regels van het facetbestemmingsplan gelden alleen voor nieuwe situaties.

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om een facetbestemmingsplan kamerverhuur op te stellen. Op 23 september 2020 heeft de raad het beleidsvoornemen geuit om een facetbestemmingsplan kamerverhuur op te stellen. Het ontwerpfacetbestemmingsplan kamerverhuur wordt op 7 oktober ter inzage gelegd. U kunt deze vinden op ruimtelijkeplannen.nl en in de stadswinkel. Vanaf 7 oktober kan iedereen binnen 6 weken een zienswijze indienen. De gemeenteraad besluit begin volgend jaar over de vaststelling van het facetbestemmingsplan kamerverhuur.


De gemeenteraad heeft op 22 september 2021 besloten om een voorbereidingsbesluit kamerverhuur te nemen

Het voorbereidingsbesluit kamerverhuur treedt op 7 oktober 2021 in werking. Hierin is bepaald dat het verboden is om een (gedeelte van een) gebouw waar wonen is toegestaan te verkameren, met 3 of meer kamers. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden afgeweken. Afwijken kan als de voorgenomen gebruikswijziging niet strijdig is met het facetbestemmingsplan kamerverhuur dat nu in voorbereiding is. Om deze afweging te kunnen maken zijn beleidsregels voor kamerverhuur opgesteld. Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Wat betekent dit voor huurders?

Voor iedereen die op dit moment een kamer huurt verandert er niets. Voor toekomstige huurders betekenen de nieuwe regels dat de gemeente betere eisen kan stellen aan de woning. Zo moet er bijvoorbeeld een fietsenstalling zijn en goede geluidsisolatie. De nieuwe regels zorgen er dus voor dat een verkamerd pand bepaalde voorzieningen moet hebben en aan eisen moet voldoen om overlast voor de omgeving te voorkomen.

Wat betekent dit voor omwonenden?

De nieuwe regels helpen om bij nieuwe kamerverhuurpanden overlast te voorkomen. De gemeente kan vanaf 7 oktober namelijk een betere afweging maken ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de omgeving van het pand bij de beslissing om wel of geen omgevingsvergunning af te geven voor kamerverhuur. Tegen de verlening van die vergunning kan bezwaar worden gemaakt, net zoals tegen de omzettingsvergunning.

Dit bericht delen:

Advertenties