Winkelsteeg wordt een divers werk-woongebied

Van onze redactie
1 juni 2021
Winkelsteeg, het gebied tussen het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal, krijgt de komende jaren een flinke impuls. In het afgelopen jaar heeft de gemeente Nijmegen samen met bewoners, ondernemers en andere stakeholders ambities voor het gebied in kaart gebracht. Samen met de gemeentelijke visie vormen deze de Ontwikkelvisie Winkelsteeg.
Eind oktober vorig jaar stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2020-2040 vast en afgelopen maart behandelde de raad het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid. Daarin staat dat de gemeente Nijmegen Kanaalzone-Zuid verder wil ontwikkelen. Binnen Kanaalzone-Zuid ligt Winkelsteeg. Omdat dit zo’n specifiek gebied is, is er een aparte ontwikkelvisie voor Winkelsteeg gemaakt. Veel ondernemers en bewoners hebben hierover meegedacht. Er zijn meerdere (digitale) participatiebijeenkomsten geweest en de gemeente Nijmegen heeft elk bedrijf in het gebied uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Aanleiding voor de ontwikkelvisie

Wethouder stedelijke ontwikkeling Noël Vergunst licht toe: 'Winkelsteeg heeft een aantal unieke eigenschappen die het gebied zo geschikt maken voor ontwikkeling. Dit heeft vooral te maken met de ligging, opzet en de geschiedenis van het gebied. Toen dit grote bedrijventerrein vorm kreeg in de jaren ’50, lag het nog grotendeels aan de rand van Nijmegen en werd ruim opgezet. In de jaren ’60 en ’70 ontwikkelden de omliggende wijken zoals Neerbosch-Oost, Dukenburg en Hatert zich tot volwaardige woonwijken. Vandaag de dag ligt Winkelsteeg dus niet meer aan de rand, maar juist middenin Nijmegen. Toch is er nog veel onbebouwde ruimte en wordt de plek op een aantal delen niet intensief genoeg gebruikt. Ook is deze centraal gelegen locatie een goede plek voor toevoeging van meer arbeidsplaatsen, woningen en bijbehorende voorzieningen. Daarom willen we Winkelsteeg een impuls geven.'

3 opgaves

Wethouder economie Monique Esselbrugge legt uit wat deze impuls inhoudt: 'we zorgen voor een aantrekkelijk werk- en woonklimaat binnen Winkelsteeg, dat nu slechts een extensief gebruik kent. We ambiëren om 3000 extra banen te creëren en ongeveer 3900 woningen te bouwen in een groene omgeving. Ook willen we ervoor zorgen dat Winkelsteeg Dukenburg beter verbindt met het centrum.' In de Ontwikkelvisie staan 3 opgaves centraal: 
Duurzame economische groei en werkgelegenheid: er zijn kansen om de al aanwezige Health & High Tech sector te laten groeien. Daarnaast is Winkelsteeg vanwege de centrale ligging ideaal voor dienstverleningsbedrijven, reparatiediensten, installatiebedrijven, stadsdistributie en lichte maakindustrie zoals een boekbinderij of meubelmaker.

Een divers en prettig woonmilieu: uit studies blijkt dat Winkelsteeg geschikt is om in de aankomende jaren ongeveer 3900 woningen te bouwen. Hierbij wordt aangesloten bij de kwaliteiten die al in en om het gebied zijn, zoals het Maas-Waalkanaal, de nabijheid van het Goffertpark, het groen van de historische landgoederen en Station Goffert. Winkelsteeg moet plek bieden aan veel verschillende doelgroepen.

Verbinding tussen stadsdelen: door het Maas-Waalkanaal voelt de afstand tussen Oost- en West-Nijmegen groot. Door Winkelsteeg meer woningen, werkplekken en voorzieningen te geven, wordt deze ‘gevoelde’ afstand verkleind. Winkelsteeg wordt dooraderd met nieuwe groene routes. Hierdoor is Winkelsteeg beter verbonden met de omliggende gebieden zoals de Goffert, Hatert en het Maas-Waalkanaal.

Vervolg

Het college van B en W heeft de Ontwikkelvisie Winkelsteeg vastgesteld. Nu vraagt het college de gemeenteraad om de 3 opgaves, en 8 ontwikkelingsprincipes en het ruimtelijke raamwerk als richtinggevend kader vast te stellen. De visie schetst hoe het gebied eruit kan komen te zien en geeft richting aan de ontwikkelingen die de komende 15 tot 20 jaar gaan plaatsvinden in Winkelsteeg. De gemeente Nijmegen kijkt ernaar uit om de plannen samen met bedrijven en bewoners tot realisatie te brengen. De eerste van deze concrete ontwikkelingen zijn NDW21 en het Stationsgebied Goffert. 

Dit bericht delen:

Advertenties